નજર જોઈએ જોવા માટે, સુંદરતાની ક્યાં કમી છે ?
પહેલી જ નજરે જોતાં, તેની  હરેક અદા મને ગમી છે.


ડંસ્યો તેનો પાણી ન માંગે, તે કોઈ વિશકન્યા સમી છે.
નજર જોઈએ જોવા માટે, સુંદરતાની ક્યાં કમી છે ?


મોત તો સ્વીકારી જ લઇશું જો તેને હાથે મળે ;
પરંતું જિન્દગી તેના વિના ગુજારવી વસમી છે.


તે કાતીલ છે, છે કાતિલાના તેનો અન્દાજ;  છતાં 
મારી આંખો તેની સથે મોતનો ખેલ રમી છે.


હવે સમજ્યો છું કે તેની નજર પામવી અશક્ય છે;
કેમકે, તે દેવતાઓને દૂર્લભ એવું અમ્રુત યાને અમી છે.


તેના હરેક ખ્યાલમાં દિલ – જિગર ઘવાયું છે 
છતા, તેની એક એક અદા મને લાગી મરહમી છે.


તેની યાદોથી તડપું છું છતાં યાદ રાખવા ઇચ્છુ છું
કેમકે તેની યાદો સંગીતમય યાને સરગમી છે.

નજર જોઈએ જોવા માટે, સુંદરતાની ક્યાં કમી છે ?
– રોહિત વઢવાણા (1997)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s